Projekty Unijne

Wirtualna Wycieczka

Kontakt

Poczta  EN  DE  Facebook  Platforma E-learningowa
rekrutacja


» Stypendium rektora dla najlepszych studentów


Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen z zaliczeń i egzaminów na poziomie minimum 4,30 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W/w osiągnięcia i wyniki sportowe należy odpowiednio udokumentować.
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, gdy terminowo zaliczy wszystkie przedmioty i zda wszystkie egzaminy objęte planem studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest według listy rankingowej, którą sporządza się odrębnie dla każdego kierunku studiów na podstawie wniosków złożonych przez studentów danego kierunku.
O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w czterech kategoriach:
  1. wysoka średnia ocen,
  2. osiągnięcia naukowe,
  3. osiągnięcia artystyczne,
  4. wysokie wyniki sportowe.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może pobierać więcej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów.


« powrót
Strona sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Absolwentów WSB w Pile.
SunGroup.pl